logo

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach odwiedzin strony lub w związku z realizacją zamówienia, umowy lub usługi
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Aleksandra Matukin-Szumlińska Pracownia Szkoleniowa z siedzibą w Balicach ul. Aleja Jurajska 30/2, 32-083 Balice NIP: 7542845275, REGON: 526737495 (dalej jako Administrator lub AMS).
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@amspracownia.edu.pl

§ 2. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji wskazanych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub danych nie wymaganych przez Administratora następuje na podstawie decyzji Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) dalej RODO. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na następujących podstawach:

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych przez AMS lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa;
4) przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów AMS i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dane osobowe podawane przez klientów są przetwarzanie tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonego wyżej celu ich przetwarzania. W szczególności mogą być zbierane dane:

1) imię i nazwisko, firma lub inna organizacja, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne;
2) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL);
3) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu;
4) stanowisko zajmowane w organizacji lub pełnioną funkcję;
5) posiadane doświadczenie lub uprawnienia;
6) inne dane przekazywane w formularzach.

 1. AMS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przesyłanie takich wiadomości. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (firmie świadczącej usługi hotelarskie, firmie hostingowej, dostawcy systemu do wysyłki wiadomości e-mail, w ramach obsługi wysyłki kurierskiej lub operatorom pocztowym oraz dodatkowo doradcom prawnym i księgowym) w celu realizacji obowiązków związanych realizacją zamówienia, umowy lub usługi, w szczególności w celu organizacji szkolenia, konferencji oraz innego wydarzenia.
 3. AMS może zawierać umowy powierzenia przetwarzania z dostawcami i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz AMS np. w zakresie serwisu sprzętu i oprogramowania, audytorami, podmiotami współpracującymi z AMS przy realizacji zamówień oraz umów lub usług a także działalności marketingowej.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia, umowy na produkty lub usługi; w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych – dane są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od momentu ostatniego kontaktu z użytkownikiem; w zakresie obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) na czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń; ze względów podatkowych – przez okres 6 lat.
 5. Dane zostały pozyskane od osób, których dane dotyczą lub zostały pozyskane od osób/podmiotów trzecich (np. pracodawca, strona internetowa https://amspracownia.edu.pl/ ).

§ 3. Pliki cookies

 1. Co do zasady zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda z wyjątkiem danych zbieranych automatycznie m.in. za pomocą plików cookies.
 2. Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej https://amspracownia.edu.pl/ , zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.
 3. Dane mogą też być zbierane na potrzeby wypełnienia formularzy.
 4. Podczas pierwszego wejścia na Stronęużytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli nie chce się takiej zgody wyrazić – należy opuścić Stronę.

§ 4. Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownik powinien mieć ukończone 18 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych m.in. w celach marketingowych.
 2. Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO, tj.:

1) prawo dostępu do treści jego danych;
2) prawo do przenoszenia danych;
3) prawo poprawiania danych;
4) prawo sprostowania danych;
5) prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania;
6) prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej;
7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych;
9) prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności dotyczy to np. prawa do uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika należy zapoznać się z treścią RODO.

 1. Użytkownikowi zawsze przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@amspracownia.edu.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, co skutkować będzie zaprzestaniem wskazanych działań (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 4. W uzasadnionych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

§ 5. Bezpieczeństwo danych

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie ze wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
 2. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

§ 6. Profilowanie

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. W ramach strony internetowej https://amspracownia.edu.pl/ i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

§ 7. Prawa autorskie

 1. Treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub AMS (np. programy szkoleń, zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). AMS nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.
 2. AMS informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez AMS bez uprzedniej zgody stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. AMS może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. AMS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

§ 8. Technologie

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Administratora https://amspracownia.edu.pl/ niezbędne jest posiadanie:

1) urządzenia z dostępem do sieci Internet;
2) aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail;
3) przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www;
4) oprogramowanie umożliwiające odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf, video, mp3, mp4.

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

 

Data publikacji: 13 czerwca 2024 r.


POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI w formacie PDF

Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.